ທະນາຄານໂລກໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ

3.082 01 ກ.ພ. 2011 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

<p style="text-align: justify;"> ຍ້ອນຫຼິງເຫັນວ່າປະຊາຊົນ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດໂນນສູງ ແມ່ນຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບມີຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມ ສະດວກຫຼາຍປັດໄຈ ເຂົາເຈົ້າຍັງຂາດການສຶກສາ ຂາດການເຝິກອົບຮົມ ຂາດໂອກາດໃນການສ້າງອາຊີບ ແລະ ຂາດການຢູ່ດີກິນດີ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ສຸ ຂະພາບບໍ່ດີ ຂາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການປູກຝັງ ກໍໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຕ່ຳ ຊາວນາແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຊາວສວນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ວິທີການປູກຝັງແບບດັ່ງເດີມ ແລະ ຂາດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ ນອກຈາກນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຂາດຊັບສິນ ແລະ ເນື້ອທີ່ທຳການ ຜະລິດກໍມີຈຳກັດ.</p> <p style="text-align: justify;"> ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທະນາ ຄານໂລກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈຳນວນ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່ຄ້ຳປະກັນ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຂອງຄອບຄົວຢູ່ບ້ານໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍເຂດພູດອຍ ຈາກໂຄງການທົດລອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບົບການປູກເຂົ້າ ແລະ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມຈຳເປັນຂອງຄອບຄົວ ໃນແຂວງທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຈາກພາຍຸເກດສະໜາ.</p> <p style="text-align: justify;"> ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຄ້ຳປະກັນ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແມ່ນມີກຳນົດ 4ປີ ຄື: ນັບແຕ່ປີ 2010ຫາ 2014ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ແລະ ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 9ແຂວງ ຄື: ຫຼວງພະບາງ ຫຼວງນ້ຳທາ ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ ເຊກອງ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳປາສັກ ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື.</p> <p style="text-align: justify;"> ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ການສົ່ງເສີມຜົນຜະລິດ ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄວາມອາດສາມາດຂອງກຸ່ມຊາວນາ ແລະ ຊາວບ້ານ ນອກນີ້ ທາງໂຄງການຍັງຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງການກະສິກຳ ແກ້ໄຂດ້ານການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຂີດຈຳກັດ ໃນການສົ່ງຜົນຜະລິດ ອອກສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ.</p>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ