ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ-ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

3.942 10 ມ.ກ. 2011 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

<p> ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລະບຸວ່າ: <strong>ຮອດປີ </strong><strong>2015ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ປີ 2020ແມ່ນນຳເອົາປະເທດ ອອກ ຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃນປີຕໍ່ໄປ</strong>.</p> <p> ເພື່ອປະຕິບັດຈຸດໝາຍຍຸດທະສາດນີ້ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ຮຽກຮ້ອງເຖິງຫຼາຍປັດໄຈ ໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈເຫຼົ່ານັ້ນ ຄື ທຶນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາດັ່ງລາວເຮົາ ຈະເອົາທຶນ ມາຈາກໃສ ? ເອົາມາຈາກຫຼາຍແຫ່ງທຶນພາຍໃນ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະເທດເພື່ອນມິດ ການກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແຕ່ອັນຕົ້ນຕໍແລ້ວ ແມ່ນອີງໃສ່ທຶນພາຍ ໃນ ທຶນພາຍໃນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ກໍຄືຊັບສິນຂອງລັດ ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ສາມາດຫັນເປັນທຶນໄດ້ ກ່ອນທີ່ດິນຈະຫັນເປັນທຶນໄດ້ ກໍໄດ້ສຳຫຼວດຈັດສັນກ່ອນ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ການສຳຫຼວດຈັດສັນ ແບ່ງເຂດແບ່ງປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນ ອັນເປັນເງື່ອນໄຂສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ ແກ່ການຫັນທີ່ດິນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເປັນທຶນນັ້ນ ຍັງບໍ່ສຳເລັດເທື່ອ ສຳລັບດິນຂອງລັດ ແລະ ສຳລັບດິນຂອງປະຊາຊົນ.</p> <p> ໃນເມື່ອການສຳຫຼວດຈັດສັນທີ່ດິນ ແບ່ງເຂດ ແບ່ງປະເພດດິນ ບໍ່ແລ້ວ ການອອກສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ ຕາມລະບຽບຫຼັກການແລ້ວ ກໍປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ ແລະ ການທີ່ຈະຫັນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນທຶນ ໃນຮູບແບບການໃຫ້ເຊົ່າ-ສຳປະທານ ນຳເອົາດິນໄປຊວດຈຳ ໂອນ ຫຼື ຂາຍສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ກໍປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນກັນ ແລະ ທີ່ດິນກໍບໍ່ສາມາດກາຍເປັນທຶນໄດ້ ແລະ ທັງບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນປັດໄຈ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ສະນັ້ນ ການສຳຫຼວດຈັດສັນແບ່ງເຂດ ປະເພດທີ່ດິນ ຈິ່ງເປັນວຽກຂໍກະແຈ ເພື່ອໄຂທາງໃຫ້ການອອກສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງຫັນທີ່ດິນເປັນທຶນ ແລະ ນຳໃຊ້ປັດໄຈເຂົ້າ ໃນການ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.</p> <p> ການເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນເປັນທຶນ ເປັນປັດໄຈລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ວຽກສຳຫຼວດຈັດສັນ ແບ່ງເຂດ ແບ່ງປະເພດທີ່ດິນ ອອກໃບສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບຕາດິນແລ້ວ ຍັງຕ້ອງວາງແຜນການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຕື່ມອີກ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງມີການກວດກາດິນແຕ່ລະຕອນ ທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ຄອບຄົວ ການຈັດຕັ້ງນຳໃຊ້ນັ້ນ ຖືກກັບເປົ້າໝາຍ ຫຼືບໍ່ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມບໍ່ ມີປະສິດທິຜົນ ຫຼືບໍ່ ດັ່ງນັ້ນ ກໍເພື່ອປັບປຸງປົວແປງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນແຕ່ລະຕອນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.</p> <p> <strong>ໂດຍ: ສ.ແສງງາມ</strong></p>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ