ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ເໝາະສົມແກ່ການລ້ຽງປາ

4.138 21 ມ.ກ. 2011 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

<p> ແຫຼ່ງນ້ຳເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງປາ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງ ແລະ ໃສ່ໃຈເປັນພິເສດ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະສ້າງໜອງລ້ຽງປາ ເພື່ອໃຫ້ປາມີ ຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານຜົນຜະລິດທີ່ສູງ ກຸ້ມຄ່າຕໍ່ກັບການລົງທຶນ ປາສະຈາກຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຜະລິດ ດັ່ງນັ້ນ ນ້ຳທີ່ໃຊ້ລ້ຽງປາ ຕ້ອງເປັນ ນ້ຳທີ່ສະອາດ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍທາດອາຫານໃນທຳມະຊາດ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນບໍ່ມີສານເຄມີທີ່ເປັນພິດເຈືອປົນ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປາ.</p> <p> ສຳລັບແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການລ້ຽງປາ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄັດເລືອກ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເຊັ່ນ: ໜອງປາທີ່ອາໄສນ້ຳຝົນ ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມ ຕໍ່ກັບການລ້ຽງປາຊີ້ນ ແລະ ປາພໍ່ແມ່ພັນ ແຕ່ຖ້າຫາກລ້ຽງເປັນບາງໄລຍະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດືອນ 3 ຫາ ເດືອນ 4 ສາມາດລ້ຽງປາອະນຸບານ ແລະ ປາຮາມ ເພາະ ວ່າອາໄສນ້ຳຝົນລ້ຽງປານີ້ ໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນ 5 ຫາກາງເດືອນ 8 ເທົ່ານັ້ນ ພາຍຫຼັງໝົດລະດູຝົນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຕົ້ນລະດູໜາວ ນ້ຳກໍ່ຈະແຫ້ງ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດເກັບຮັກ ສານ້ຳໄວ້ໄດ້ ສຳລັບນ້ຳບາດານ ຈະໃຊ້ລ້ຽງປາອະນຸບານ ໃນໄລຍະເວລາສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 2 ອາທິດ ເພາະວ່າມັນຈະເປັນການສິ້ນເປືອງ ລາຍຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າສູງ ພ້ອມທັງມີ ແຮ່ທາດເຈືອປົນຢູ່ຫຼາຍ ຍ້ອນການຍ່ອຍສະຫຼາຍເສດພືດ ແລະ ຊາກສັດຕ່າງໆ ຊຶມຜ່ານໃນຊັ້ນໃຕ້ດິນ ນອກຈາກເໝາະແກ່ການລ້ຽງປາອະນຸບານ ສຳລັບປາປະເພດອື່ນໆ ແມ່ນບໍ່ເໜາະສົມ ເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ນ້ຳໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ສ່ວນນ້ຳປະປາ ກໍມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບນ້ຳບາດານ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແກ່ການລ້ຽງປາອະນຸ ບານ ຫຼື ປານ້ອຍ ເພາະໃນນ້ຳປະປາ ເພິ່ນໄດ້ຢາຂ້າເຊື້ອຈຳພວກສານ Chorinທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ລະບົບຫາຍໃຈຂອງປານ້ອຍ ແລະ ການດຳລົງຊີ ວິດຂອງປາ ແຕ່ກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ກັກເກັບນ້ຳໄວ້ກ່ອນ 2-3ວັນ ຫຼື ຄວນປ່ອຍນ້ຳເກົ່າອອກ 50% ແລ້ວເຕີມນ້ຳປະປາລົງ 50% (ປະໄວ້ປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງນຳປາລົງ ກໍລະນີລ້ຽງໃສ່ອ່າງ) ສ່ວນນ້ຳທີ່ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ມັນຈະມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນດາທາດອາຫານ ໃນທຳມະຊາດຫຼາຍໆຊະນິດ ເໝາະສົມຕໍ່ການລ້ຽງປາທຸກປະເພດ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ນ້ຳໃນທຳມະຊາດຈະບໍ່ບົກແຫ້ງ ແລະ ສາມາດສະໜອງນ້ຳໄດ້ພຽງພໍ ໃນລະດູການທີ່ຂາດແຄນນ້ຳ ນອກຈາກນີ້ ຍັງເຮັດ ໃຫ້ປາທີ່ເຮົາລ້ຽງ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ.</p> <p> ຈາກການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນມານັ້ນ ອາດຈະເປັນບົດຮຽນເລັກນ້ອຍ ແລະ ເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລ້ຽງປາ ຫຼື ພວມຈະລ້ຽງ ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງບັນຫາ ດັ່ງກ່າວນີ້ ເພາະວ່າ ນອກຈາກຈະມີການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ແລ້ວ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄັດເລືອກແຫຼ່ງນ້ຳ ເປັນສິ່ງສຳຄັນນຳອີກ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ໃນ ການລ້ຽງປາ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ໃນການໃຫ້ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານຜົນຜະລິດ ກໍຄືຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບລາຍຮັບ ຈາກຜົນຜະລິດຂອງຕົນ ໃຫ້ມີ ປະສິດທະພາບສູງ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.</p> <p> <strong>ໂດຍ: ຄຳເສີດ ຫານໄຊ</strong></p>

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ