ລັດຖະບານ ສຸມໃສ່ການພັດທະນາ SME ແລະ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ

501 29 ມິ.ຖ. 2018 ຂ່າວໜ້າ​ໜຶ່ງ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈໍາເດືອນ ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນເປັນຕົ້ນ: ການປັບປຸງດຳລັດກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ເພື່ອຍົກລະດັບນະໂຍ ບາຍ ກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການພັດທະນາ  SMEs ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ ຄົ້ນຄວ້າ ຈັດລຽງ ບັນດາຫົວໜ່ວຍ SME ເປັນກຸ່ມ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ກຸ່ມທີ່ມີທ່າແຮງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຂະຫຍາຍກອງທຶນ SMEs ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດລັດທີ່ມີຢູ່ ລະດົມທຶນ ເພື່ອສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່  SMEs ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດສູງ ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ມີປະສິດຜົນ.

ສະໜອງສິນເຊື່ອທີ່ຈຳເປັນ ໂດຍສະເພາະຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການທີ່ມີຄຸນະພາບ ສຸມໃສ່ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ແລະ ພິຈາລະນາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມຕາມລະດູການຜະລິດໃຫ້ແກ່ໂຄງການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ຊຸກຍູ້ການຮຽນຮູ້ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຕັກນິກ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງ ຂັນທຸລະກິດພາຍໃນ ກວດຄືນບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຕົ້ນທຶນຂອງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໄວ ຈັດຕັ້ງວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໄປຊ່ວຍແນະນຳທາງດ້ານເຕັກນິກ ສະໜອງແນວພັນ ປຸ້ຍ ວັດຖຸຈຳເປັນ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະເພາະໃນເຂດຈຸດສຸມສົ່ງອອກເຂົ້າ, ພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ.

ສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານບ່ອນທີ່ເປ່ເພ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອສະໜອງນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ການຜະລິດລະ ດູແລ້ງປ້ອງກັນການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ສັດ ໃຫ້ກຽມງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸຈຳເປັນໃນການຕ້ານແລ້ງຕ້ານຖ້ວມ ກວດກາ ເຈລະຈາ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂຕໍ່ບັນດາມາດຕະການກີ້ດກັ້ນຕ່າງໆ ຂອງການຄ້າຂາຍຊາຍແດນຕໍ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວ ກັບປະເທດເພື່ອບ້ານ ເຊັ່ນ : ການສົ່ງອອກໝາກສາລີ ກາເຟ ມັນຕົ້ນ ພືອຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ອື່ນໆ.

ສ້າງຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ນະໂຍບາຍປິ່ນອ້ອມອື່ນໆ ໃຫ້ລະອຽດ ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄວ ກວດກາ ແລະ  ດັດປັບຄືນບັນດາຕົ້ນທຶນ ທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ຄ່າໄຟຟ້າ ຄ່າຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຍັງແບກຫາບພາລະຫຼາຍ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນສະພາບການ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ